دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

***** انجمن تعالی کسب و کار ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

***** انجمن تعالی کسب و کار ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

مهندسی صنایع

بهینه سازی

مدیریت و مهندسی کیفیت

مهندسی ساخت و تولید

برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات

مدیریت و کنترل پروژه

سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت دانش و داده کاوی

سیستمهای ایمنی، نت و پایایی

اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی

مهندسی فاکتورهای انسانی

مدیریت زنجیره تامین

هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

مدیریت و مهندسی سیستمهای سلامت

سایر….